catalá español

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Juan Miguel Ordinas Ballester, amb domicili en C/ Rafalet , 1 Baixos, 07560 Cala Millor (Mallorca) l´informa que seves dades han estat obtinguts legítimament i s´han incorporat a un fitxer automatitzat titularitat d´aquesta entitat, que assumeix i té implantades les mesures d´índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d´acord amb la legislació vigent i la finalitat és permetre les relacions comercials amb vostè i prestar-li la informació sol·licitada així com la correcta realització de les reserves i/o cancel·lacions, no estant prevista la cessió de les dades que ens facilita un tercer, llevat que se li comuniqui aquest fet expressament en el moment de sol·licitar les dades, cas en el qual se li informarà de l´entitat a la qual se cediran les dades i la finalitat de la cessió.

La conseqüència de no subministrar les dades sol·licitades, serà la impossibilitat de prestar-li el servei demandat, o subministrar-li la informació sol·licitada.

Sàpiga que té reconeguda la possibilitat d´exercitar gratuïtament els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, mitjançant escrit que podrà ser presentat directament al domicili social de l´entitat o tramès per correu certificat, incloent fotocòpia del DNI a l´adreça anteriorment assenyalada.