catalá español

AVIS LEGAL

1. Informació general

Les presents condicions regulen l´ús permès de la pàgina amb URL http://www.punt-turistic.es, el domini està registrat a nom de Juan Miguel Ordinas Ballester, (en endevant l´administrador) amb domicili en C / Rafalet, 1 Baix, 07560 Cala Millor (Mallorca) posa a disposició dels usuaris d´Internet.

Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Adreça postal:
C / Rafalet, 1 Baixos, 07560 Cala Millor (Mallorca)

Correu electrònic:
info@punt-turistic.es 

2. Aquestes condicions generals regulen l´accés i utilització del lloc http://www.punt-turistic.es, (en avant « la web ») que l´administrador, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d´Internet. L´accés a l´àrea de clients implica la seva acceptació a una subscripció semestral o anual. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s´entendran acceptades pel mer ús de tals serveis. Aquesta subscripció i contractacions serà renovada automàticament. L´anul·lació a la subscripció serà notificada per escrit al domicili de Juan Miguel Ordinas Ballester.

L´administrador, reserva el dret de no publicar el contingut en els casos d´impagament de subscripció, mal ús del contingut, de la mateixa manera que no es responsabilitza del contingut de la publicitat segons regula la Llei general de publicitat.

3. S´autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions

4. L´administrador no garanteix la inexistència d´interrupcions o errors en l´accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, portant a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d´actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

5. Tant l´accés a la Web com l´ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l´exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L´administrador no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d´aquest accés o ús. Així mateix no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l´usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

6. L´administrador no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l´absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l´usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l´usuari per aquest motiu. En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d´un client o d´un tercer susceptibles d´indemnització, i, en particular, consisteixin en:

Poseu-vos en contacte amb l´empresa a través del formulari de contacte o del correu electrònic que figura a la informació de contacte .

7. L´administrador és titular dels drets de propietat intel·lectual referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, l´administrador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l´existència de drets o cap responsabilitat de l´administrador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini, o recomanació per part de l´administrador, tret que es manifesti de manera expressa.

Tots els drets de propietat intel·lectual de la informació continguda en aquesta pàgina web, són titularitat exclusiva de l´administrador corresponent-nos l´exercici exclusiu dels drets d´explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l´autorització expressa de l´administrador. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

8. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l´administrador donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9. Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibides les « links profunds ", el " framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web, a favor de tercers no autoritzat.

10. L´administrador i l´usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Palma de Mallorca (Espanya) o per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l´accés, o ús de la web. En el cas que l´usuari tingui el seu domicili fora d´Espanya, l´administrador i l´usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca (Espanya).

La conseqüència de no subministrar les dades sol·licitades, serà la impossibilitat de prestar-li el servei demandat, o subministrar-li la informació sol·licitada.

Sàpiga que té reconeguda la possibilitat d´exercitar gratuïtament els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, mitjançant escrit que podrà ser presentat directament al domicili social de l´entitat o tramès per correu certificat, incloent fotocòpia del DNI a l´adreça anteriorment assenyalada .